Người quản gia trộn bài kiểm tra dài, vì tôi thích và viết nó