Phần mềm công nghệ cao đặc biệt của người Bỉ tạo ra thương hiệu trong tương lai của Bắc Kinh